« Ε.Β.Ε.Π. και KPMG συνεργάζονται για τη βιώσιμη μετάβαση από γενιά σε γενιά των Οικογενειακών Επιχειρήσεων »

0
4915

Το δυναμικό των μικρομεσαίων οικογενειακών και των παραδοσιακών επιχειρήσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, εξετάζεται πλέον σοβαρά στην Ε.Ε., επισημαίνει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος πιστεύει πως οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μια σταθερή αξία, που δεν πρέπει να χαθεί, αλλά να υποστηριχθεί.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με τη KPMG, σκοπεύει να αναλύσει και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα, αλλά κυρίως να δημιουργήσει ένα «tailor made» συμβουλευτικό εργαλείο, με τις ενέργειες που απαιτούνται για να βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις. Τα μέλη των επιχειρήσεων θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέματα αυτά σε ειδική εκδήλωση που προγραμματίζεται στο Ε.Β.Ε.Π. τον Ιανουάριο, όπου ο Ε. Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG και η Α. Πολυζώη, Διευθύντρια της KPMG, εξειδικευμένοι στις οικογενειακές επιχειρήσεις, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα παρουσιάσουν συγκεκριμένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές.

Αποτελεί κυρίαρχη άποψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η «ψυχή» της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής οικονομίας και αποτελούν τον «κορμό» της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Στο άκουσμα του όρου «οικογενειακή επιχείρηση», πολλοί είναι αυτοί που συνειρμικά φέρνουν στο μυαλό τους πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, με τοπική εμβέλεια και μικρό αριθμό εργαζομένων, προερχόμενων κυρίως από την οικογένεια. Ωστόσο, με τον όρο αυτό πρέπει να αναφερόμαστε σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, εισηγμένες ή μη, που ανήκουν ή ελέγχονται από τα μέλη μιας οικογένειας και τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας εμπλέκεται στη Διοίκηση ή στο Διοικητικό Συμβούλιό της. Με βάση αυτόν τον ορισμό ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως είναι οικογενειακές, όπως π.χ. Volkswagen, BMW, L’Οréal, Samsung, Cargill, Motor Oil, Μυτιληναίος, Τιτάν, Βιοχάλκο, Σκλαβενίτης, Μετρό, καθώς και οι περισσότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Σε μία εποχή ραγδαίων αλλαγών, σε έναν κόσμο όπου διακατέχεται από εκτεταμένη γεωπολιτική, εμπορική και οικονομική αβεβαιότητα, όπου η Ελλάδα προσπαθεί να ανακάμψει από την τεράστια οικονομική κρίση και η Ευρώπη ανησυχεί για τον κίνδυνο νέας ύφεσης, όπου η παρουσία της τεχνολογίας είναι διάχυτη, προκαλώντας ανατροπές σε ολόκληρους κλάδους, όπου το εργασιακό περιβάλλον μεταλλάσσεται και ο ανταγωνισμός διαρκώς εντείνεται, οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν να διαχειριστούν επιπλέον προκλήσεις από την ίδια τους τη φύση, αναζητώντας μία λεπτή ισορροπία μεταξύ των αναγκών της επιχείρησης, των προσδοκιών των μελών της οικογένειας και των επιμέρους απόψεων, στόχων και προτεραιοτήτων των διαφορετικών γενεών που συχνά συνυπάρχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Για να αναπτυχθεί και να ευημερήσει μία οικογενειακή επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει τη μοναδικότητά της, η οποία διαμορφώνεται από τη δυναμική της οικογένειας και τον τρόπο που τα μέλη της συνεργάζονται και λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις. Στο πρώτο στάδιο της δημιουργίας της είναι το όραμα, το επιχειρηματικό πνεύμα και οι ικανότητες του Ιδρυτή που καθορίζουν την πορεία της. Σε μεταγενέστερο όμως στάδιο, όταν περισσότερα μέλη της οικογένειας εμπλέκονται στην επιχείρηση, καθίσταται αναγκαίο για τη βιωσιμότητα και την ευημερία της, να υιοθετηθούν κανόνες, δομές και μηχανισμοί που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν έναν ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ τους, να συμφωνήσουν στους οικογενειακούς και επιχειρηματικούς τους στόχους και να καθορίσουν έναν εποικοδομητικό τρόπο διαχείρισης των αλλαγών, που νομοτελειακά θα επέλθουν τόσο στην οικογένεια όσο και στην επιχείρηση όπως:

 • Έγκαιρος σχεδιασμός της διαδοχής
 • Προετοιμασία της επερχόμενης γενιάς
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και της οικογένειας
 • Φορολογική και νομική αντιμετώπιση με έγκαιρο σχεδιασμό
 • Οικογενειακή και εταιρική διακυβέρνηση
 • Στρατηγικός σχεδιασμός της οικογένειας για την ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Διαχείριση των συγκρούσεων
 • Εποπτεία και λογοδοσία των διοικούντων
 • Επιλογή των κατάλληλων στελεχών εντός και εκτός οικογένειας
 • Εργασία μελών της οικογένειας στη επιχείρηση
 • «Ασάφεια» ρόλων
 • Εξισορρόπηση μεταξύ του τι είναι δίκαιο και ισότητας

Αυτές είναι μόνο ορισμένες από τις σημαντικότατες προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση μίας λαμπρής πορείας στο μέλλον. Σε αυτήν την προσπάθειά τους το Ε.Β.Ε.Π. με την KPMG στέκονται αρωγοί, προσφέροντάς τους εχέμυθη και αξιόπιστη υποστήριξη και συμβουλές, βασιζόμενοι στο παγκόσμιο δίκτυό της και το Διεθνές Κέντρο Αριστείας για τις οικογενειακές επιχειρήσεις του Λονδίνου και αξιοποιώντας πηγές γνώσης, εμπειρίες, μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές από όλον τον κόσμο. Πρόσφατα, η KPMG έθεσε στη διάθεση των επιχειρήσεων δωρεάν ένα νέο, καινοτόμο, παγκόσμιο εργαλείο «online» αυτοαξιολόγησης των δυναμικών των οικογενειακών επιχειρήσεων. Η χρήση του εργαλείου αυτού προσφέρει την ευκαιρία στις οικογενειακές επιχειρήσεις να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους και να θέσουν προτεραιότητες στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σχετικά με έξι βασικούς τομείς, που η KPMG θεωρεί πυλώνες μίας ισχυρής και επιτυχημένης οικογενειακής επιχείρησης: Διαδοχή, Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη, Ρίσκο, Περιουσία και Άνθρωποι. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν άμεσα και μία εμπιστευτική αναφορά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η χρησιμότητα πολλαπλασιάζεται αν περισσότερα μέλη της οικογένειας συμπληρώσουν το εργαλείο, καθώς δίδεται η ευκαιρία να διαπιστωθεί και ο βαθμός ευθυγράμμισης των επιμέρους απόψεων όλων των μελών μιας επιχειρηματικής οικογένειας.

Το Ε.Β.Ε.Π. πιστεύει πως, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας και συνεργασίας με τη KPMG, θα βοηθήσει, με τη δημιουργία «οικογενειακού καταστατικού», να αναλυθεί η υπέρτατη πολυπλοκότητα του οικογενειακού επιχειρείν και να περιοριστεί η αγωνία της επιτυχούς διαιώνισης των επιχειρήσεων από γενιά σε γενιά, που είναι εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.