«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά»

0
4834

Με την παρούσα κοινοποιείται για ενημέρωση κι εφαρμογή η αριθμ. Α.1050/01.02.2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά», με την οποία, κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 106Β του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576, καθιερώνεται:

α) η χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού τα οποία τίθενται σε ανάλωση με καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων στο εσωτερικό της χώρας και

β) η χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας για προϊόντα καπνού τα οποία διατίθενται σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.

  1. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, το οποίο ενσωματώθηκε στις εθνικές μας διατάξεις με το άρθρο 106Β του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όλες οι μονάδες συσκευασίας προϊόντων καπνού που πρόκειται να διατεθούν σε καταναλωτές οι οποίοι τη στιγμή της διάθεσης βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης, οφείλουν να φέρουν απαραβίαστα, ορατά και μη ορατά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, δύναται να χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ασφαλείας τα φορολογικά επισήματα (ένσημες ταινίες φορολογίας) που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα τα οποία καθορίζονται από τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής και πληρούν όλες τις λειτουργίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. Με το ως άνω α) σχετικό σας κοινοποιήθηκαν οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η αριθμ.2018/576 (ΕΕ) Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 (EEL 96/16.4.2018), σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εφαρμόζονται στις μονάδες συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, όπως ήδη σας γνωστοποιήθηκε με το ανωτέρω β) σχετικό με το οποίο δόθηκαν και σχετικές οδηγίες, η υποχρέωση εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας υφίσταται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ από τις 20 Μαΐου 2019 προκειμένου για τσιγάρα και λεπτοκομμένο καπνό για στριφτά τσιγάρα και από τις 20 Μαΐου 2024 για τα λοιπά προϊόντα καπνού.

  1. Στο πλαίσιο αυτό, με την κοινοποιούμενη απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών καθιερώνεται η χρήση των ενσήμων ταινιών ως χαρακτηριστικά ασφαλείας, πρόβλεψη με την οποία γίνεται εφαρμογή στη χώρα μας της προαναφερθείσας δυνητικής διάταξης του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και του άρθρου 106Β του ν.2960/01. Ειδικότερα, με το άρθρο 3 αυτής καθιερώνεται η χρήση ως χαρακτηριστικά ασφαλείας των ενσήμων ταινιών τις οποίες φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.2960/01, τα φορολογημένα καπνικά προϊόντα τα οποία καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας μας.

Επισημαίνεται ότι η χρήση χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν καθιερώνεται από την προαναφερθείσα Οδηγία για φορολογικούς σκοπούς, αλλά για λόγους εξακρίβωσης της γνησιότητας των προϊόντων καπνού με απώτερο σκοπό να υπάρξει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της ΕΕ κατά τη σύμβαση – πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την καταπολέμηση των παράνομων προϊόντων καπνού στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της Ένωσης για τον έλεγχο του καπνίσματος. Επιπλέον, η υποχρέωση εφαρμογής των χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των καπνικών προϊόντων βρίσκεται σε συνάρτηση με τον χρόνο και τον τόπο της διάθεσης και όχι της κατανάλωσής τους, ήτοι διαπιστώνεται με κριτήριο το γεωγραφικό και όχι το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

  1. Ως εκ τούτων και σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν θέματι Απόφασης μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες, χαρακτηριστικά ασφαλείας με τη μορφή ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας θα φέρουν και τα προϊόντα καπνού τα οποία διατίθενται νομίμως στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν αφορολόγητα καπνικά προϊόντα, τα οποία προ της έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης δεν έφεραν ένσημες ταινίες, όπως για παράδειγμα όσα πωλούνται από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών σε ταξιδιώτες οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος της χώρας μας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.2960/01 ή διατίθενται σε Οργανισμούς (πρεσβείες, αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 68 του ίδιου νόμου.

Για τον σκοπό αυτό, έχει κατασκευαστεί και διατίθεται στα δικαιούμενα πρόσωπα ένας νέος τύπος ένσημης ταινίας αφορολογήτων προϊόντων, για τον οποίο ισχύουν οι προβλέψεις του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, με την εξαίρεση ότι πρόκειται για ένσημη ταινία μηδενικής αξίας και για την αποστολή σε άλλο ΚΜ ή εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης.

Επιπλέον, προκειμένου για την καταχώριση των σχετικών παραστατικών (Α.Δ.Ε.Τ., απόδειξη παραλαβής) στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. του ICISnet έχουν δημιουργηθεί δύο νέοι τύποι ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας για αφορολόγητα τσιγάρα και αφορολόγητο λεπτοκομμένο καπνό αντίστοιχα, χωρίς διάκριση μεταξύ των ταινιών εσωτερικού και εξωτερικού, ως εξής:

ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΣΙΓΑΡΑ (32Χ16)ΑΤ
ΚΑΠΝΑ (32Χ16)ΑΚ

 

  1. Επιπροσθέτως, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής και του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης Απόφασης τα προϊόντα καπνού που θα έχουν κατασκευαστεί ή θα έχουν εισαχθεί στην ΕΕ πριν τις προαναφερθείσες ημερομηνίες έναρξης ισχύος, μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς την εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας έως τις 20 Μαΐου 2020 προκειμένου για τσιγάρα και λεπτοκομμένο καπνό για στριφτά τσιγάρα και έως τις 20 Μαΐου 2026 όσον αφορά στα λοιπά καπνικά προϊόντα. Ειδικότερα:
  • Για τα προϊόντα, τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες, ως ημερομηνία εισαγωγής νοείται η ημερομηνία της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, ήτοι ολοκλήρωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής έως και το στάδιο της έκδοσης της άδειας παράδοσης
  • Για τα προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται στην ΕΕ, το βάρος απόδειξης της ημερομηνίας κατασκευής φέρει κατά περίπτωση η εγχώρια καπνοβιομηχανία παραγωγής τους ή το πρόσωπο που τα παρέλαβε από άλλο κράτος – μέλος

Ως εκ τούτου, τσιγάρα και λεπτοκομμένος καπνός χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ ή εισαχθεί πριν την 20.5.2019 μπορούν να παραμένουν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, ήτοι και στη χώρα μας έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την 20.5.2020.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η χρήση των χαρακτηριστικών ασφαλείας αφορά σε όλα τα προϊόντα καπνού που διατίθενται σε καταναλωτές οι οποίοι τη στιγμή της διάθεσης βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα αν αυτά κατασκευάζονται στη χώρα μας ή σε άλλο κράτος μέλος ή εισάγονται από τρίτες χώρες. Επομένως, οι κατασκευαστές, παραλήπτες, εισαγωγείς των εν λόγω προϊόντων ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους οφείλουν να μεριμνήσουν για την προμήθεια των νέων ενσήμων ταινιών – χαρακτηριστικών ασφαλείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 106 του ν.2960/01 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ισχυουσών Αποφάσεων, άμεσα για την εφαρμογή τους στις μονάδες συσκευασίας τσιγάρων και λεπτοκομμένου καπνού που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια από 20 Μαΐου 2019.

Πηγή: www.aade.gr