Συμφωνία για Νέο Κανονισμό σχετικά με τη Συσκευασία και τα απόβλητα των Συσκευασιών

0
209

Η συμφωνία θεσπίζει αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των συσκευασιών, ορίζοντας ότι όλες οι συσκευασίες πρέπει να είναι ανακυκλώσιμες περιορίζοντας την παρουσία επιβλαβών ουσιών, όπως οι υπερ/πολυφθοριωμένες αλκυλικές ουσίες (PFAS), πάνω από συγκεκριμένα όρια.

Διατηρεί τους πρωταρχικούς στόχους για ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε πλαστικές συσκευασίες έως το 2030 και το 2040, εξαιρώντας τις κομποστοποιησιμες πλαστικές συσκευασίες και συσκευασίες με λιγότερο από 5% βάρος πλαστικών συστατικών.    Επιπλέον, εισάγει μια μέγιστη αναλογία κενού χώρου 50% σε συσκευασίες ομαδοποιημένων, μεταφορών και ηλεκτρονικού εμπορίου για τη μείωση των περιττών συσκευασιών.

Εισάγονται νέοι δεσμευτικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης για το 2030 και ενδεικτικοί στόχοι για το 2040, που ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευασίας. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται από αυτούς τους στόχους και η συμφωνία επιτρέπει τον σχηματισμό ομάδων έως και πέντε τελικών διανομέων για την επίτευξη των στόχων επαναχρησιμοποίησης ποτών.

Τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον 90% ετησίως των πλαστικών φιαλών μίας χρήσης και των μεταλλικών δοχείων ποτών έως το 2029, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εφαρμογή συστημάτων DRS. Παρέχονται εξαιρέσεις για τα κράτη μέλη που επιτυγχάνουν ποσοστό χωριστής συλλογής άνω του 80% το 2026, με στρατηγική επίτευξης του στόχου του 90%.

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/04/packaging-council-and-parliament-strike-a-deal-to-make-packaging-more-sustainable-and-reduce-packaging-waste-in-the-eu/