Θεσσαλονίκη: Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για την δωρεάν απόκτηση και χρήση του συλλογικού σήματος «Μ MΑCEDONIA THE GREAT» («Μακεδονικό Σήμα»)

0
1944

Την έναρξη της διαδικασίας για την δωρεάν απόκτηση του συλλογικού σήματος της ΕΕ, που φέρει την ονομασία «Μ MΑCEDONIA THE GREAT» («Μακεδονικό Σήμα»), γνωστοποιεί με σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδας (ΣΕΒΕ), καλώντας τους επιχειρηματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εγκεκριμένου κανονισμού χρήσης, να σπεύσουν και να το λάβουν.

Η καταχώριση του προαναφερόμενου σήματος στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του συνδέσμου και όπως αναφέρει ο ίδιος στην ανακοίνωσή του, αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ. Διευκρινίζεται ότι το σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις γεωγραφικές Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και τις Π.Ε. Δράμας και Καβάλας.

Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος, όπως σημειώνει ο ΣΕΒΕ, έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία – και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται – συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των μελών του συνδέσμου.

Στόχος του σήματος, είναι η δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους, με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η προαναφερόμενη πρωτοβουλία του συνδέσμου, υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» (κωδικός ΟΠΣ: 5104602), η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την με Α.Π. 3908/7-7-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-Τ39) Απόφαση Ένταξης.

Η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,954 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κι έχει ως βασικό σκοπό της την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, ήτοι περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την εξαγωγική τους ικανότητα.

Στα αντικείμενα της πράξης που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ περιλαμβάνεται πλέγμα δράσεων για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας των προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας, η ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης, δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας εξωστρέφειας, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών-ερευνών, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας καθώς και η δημιουργία σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στη Δ.Ε.Θ. (Υπαίθριος χώρος Α11-Stand 5) ενός γραφείου υποστήριξης (Helpdesk), που θα λειτουργεί, με ευθύνη του συνδέσμου καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης, με σκοπό τη δια ζώσης αλλά και την εξ αποστάσεως υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συλλογικό σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και τον τρόπο χορήγησης και άδειας χρήσης του (εντελώς δωρεάν), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα υποστήριξης του έργου στα τηλέφωνα: 2310 804035, 804196, 804123 και μέσω e-mail στη διεύθυνση: mgreat@euroconsultants.com.gr.