Μειωμένες οι πωλήσεις και τα κέρδη της Βογιατζόγλου Systems το πρώτο εξάμηνο του 2020

0
4033

Σε 10,387 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας μείωση 16,90% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 (12,499 εκατ. ευρώ). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 3,302 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 21,34% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2019 (4,198 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 691.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 1,266 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019.

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 101.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 791.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους 22.000 ευρώ (κέρδη ύψους 523.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019). Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 6,904 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 20,41% σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο 2019 (8,674 εκατ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 2,307 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 21,05% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2019 (2,922 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 418.000 ευρώ (έναντι κερδών ύψους 776.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019). Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 67.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 621.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους 17.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 494.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019.